وسایل اندازه گیری جرم ذرات خاک

Description

وسایل اندازه گیری جرم ذرات خاک


از این وسایل برای اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی و واقعی ذرات جامد خاک در دمای بین ۱۵-۲۳ درجه سانتی گراد و میزان درصد جذب آب ریزدانه ها میتوان استفاده کرد.
• این سری لوازم شامل:
o پیکنومتر ۱۰۰۰سی سی
o میله ومخروط جذب آب ماسه
o سبد دانسیته بقطر 100 و 200 میلیمترکه با میز ارشمیدس استفاده می گردد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “وسایل اندازه گیری جرم ذرات خاک”

Your email address will not be published. Required fields are marked *