چگالی سنج های قیر

Description

چگالی سنج های قیر
Hubbard – carmick gravity bottles


جهت اندازه گیری میزان چگالی قیر مورد استفاده قرار می گیرد و به دو صورت زیر ارائه می گردد:
o چگالی سنج 24 میلی ایتری استوانه ای قیر
o چگالی سنج 25 میلی ایتری مخروطی قیر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چگالی سنج های قیر”

Your email address will not be published. Required fields are marked *