لوازم آزمایش هیدرومتری

Description

لوازم آزمایش هیدرومتری
Hydrometer testing


از این روش برای اندازه گیری قطر ریزدانه های خاک مانند لای، رس و ماسه استفاده می گردد.
• مطابق استاندارد ASTM D422
لوازم آزمایش هیدرومتری شامل:
o میکسر هیدرومتری
o مزور هیدرومتری
o در پوش مزور
o همزن دستی
o چگالی سنج هیدرومتری
o هگزا متافسفات سدیم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لوازم آزمایش هیدرومتری”

Your email address will not be published. Required fields are marked *