قالب خمشی تیر بتنی

Description

قالب خمشی تیر بتنی
Beam molds


قالب خمشی بتن در ابعاد زیر تولید می شوند:
o 75 × 20 × 20 سانتیمتر
o 65 × 15 × 15 سانتیمتر
o 50 × 10 × 10 سانتیمتر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “قالب خمشی تیر بتنی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *