فریم ITS

Description

فریم ITS
Tensile Spliting Device


این دستگاه مطابق استانئارد ASTM 12697-23 D4123-EN جهت تعیین مقدار مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد.
برای انجام آزمایش، نمونه آسفالت در داخل فریم قرار گرفته ونیروی محوری بر آن اعمال می گردد، نتایج این آزمون در ارزیابی مقاومت کششی ,تغییر شکل جانبی و پیش ظهورترک ها در آسفالت بکار میرود .
برای اندازه گیری تغییر شکل جانبی یا شعاعی از دوساعت اندیکاتور استفاده میشود .
• دارای دو ساعت با کورس CM 1 ودقت 0/01MM
• جنس بدنه از فولاد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “فریم ITS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *