سنگ تخلخل

Description

سنگ تخلخل


سنگ های تخلخل بصورت مربع و یا گرد جهت دستگاههای مختلف با ابعاد زیر تولید می شوند.
o سنگ تخلخل ۵×۳۸ میلیمتر
o سنگ تخلخل ۵×۵۰ میلیمتر
o سنگ تخلخل ۵×۶۱ میلیمتر
o سنگ تخلخل ۵×۷۰میلیمتر
o سنگ تخلخل ۱۰×۱۰۰ میلیمتر
o سنگ تخلخل ۱۰×۱۵۰میلیمتر
o سنگ تخلخل ۶۰×۶۰ میلیمتر
o سنگ تخلخل ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سنگ تخلخل”

Your email address will not be published. Required fields are marked *