دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن

Description

دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن
water impermeability test


این دستگاه طبق استاندارد ویژه تست بتن در برابر نفوذ آب (بر اساس زمان وفشار معین) در دو نوع زیر تولید می گردد:
• نفوذناپذیری آب در سه نمونه بتن:
o ابعاد: سانتیمتر(167×64×112)
o وزن: 90 کیلوگرم
• نفوذناپذیری آب در شش نمونه بتن:
o ابعاد: سانتیمتر(167×64×160)
o وزن: 90 کیلوگرم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *