ترازو های مکانیکی

Description

ترازو های مکانیکی
Mechanical balances


o ترازو ۳۱۱ گرمی مکانیکی با دقت 01/0 گرم (آمریکایی(
o ترازو ۲۶۱۰ گرمی مکانیکی با دقت 1/0 گرم (آمریکایی و چینی(
o ترازو ۲۰ کیلوگرمی مکانیکی با دقت ۱ گرم )آمریکایی و ایرانی(

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترازو های مکانیکی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *