بورت

Description

بورت
Burette


بورت وسیله‌ای شیشه‌ای به شکل استوانه‌ی عمودی در آزمایشگاه است با شیری در انتهای آن که بسیار دقیق درجه بندی شده‌ا است. این وسیله برای ریختن حجم دقیقی از واکنشگرهای مایع در آزمایشها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بورت همراه با ارلن تخلیه در حجم سنجی به کار میرود. بورت ها ها در ظرفیتهای (cc) زیر قابل ارائه می باشد:
100-50-25-10-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بورت”

Your email address will not be published. Required fields are marked *