ارلن مایر Erle

Description

ارلن مایر
Erlenmeyer flaskحالتها


از ارلن ها برای برداشتن حجم معینی از مایعات، حرارت دادن ، اخطلاط و نگهداری مایعات استفاده می شود.
ارلن مایر در انواع زیر می باشد:
1- ارلن معمولی: که در دو نوع ساده و درپیچدار و در ظرفیتهای (cc) زیر قابل ارائه می باشد:
20000-10000-5000-3000-2000-1000-500-300-250-200-100-50-25
2- ارلن خلاء – ارلن تخلیه – ارلن بوخنر:ارلن های خلاء در ظرفیتهای (cc) زیر قابل ارائه می باشد:
20000–10000–5000–3000–2000–1000–500- 300–250 – 200 – 100 – 25 – 5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ارلن مایر Erle”

Your email address will not be published. Required fields are marked *