آزمایش تعیین حد انقباض

Description

آزمایش تعیین حد انقباض
Shrinkage limit


هدف از انجام این آزمایش تعیین درصد رطوبتي است كه به ازاي كمتر از آن خاک تغيير حجم ندهد.
• مطابق استانداردASTM D427
حد انقباض شامل:
o ظرف شیشه ای حد انقباض
o صفحه طلقی سه پین
o ۵ عدد ظروف نمونه سازی استیل
o ظرف جمع آوری جیوه
o کاردک مخصوص
o جیوه (بسته به نیاز مشتری)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آزمایش تعیین حد انقباض”

Your email address will not be published. Required fields are marked *