دستگاه‌های اندازه‌گیری باید به‌طور دوره‌ای کالیبره شوند چرا که گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیرقابل پیش‌بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آن‌ها تا استانداردها زیر سؤال رفته و نیازمند تأیید مجدد باشند، در این خصوص شرکت فراز تجهیز آسیا به درخواست مشتری جهت ایجاد نظامی مؤثر به منظور اطمینان از تطابق اندازه‌گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی و کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی تجهیزات آزمایشگاهی تولید شده که عملکرد آن‌ها موثر بر کیفیت فرایند ‌باشد را کالیبره نموده و برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر می نماید.
ضرورتی در کالیبراسیون تمام تجهیزات نیست برخی از تجهیزات صرفاً به عنوان نشان دهنده و یا به عنوان ابزار تشخیص و آشکارسازی مورد استفاده قرار می گیرند.

Cloud Mining is the process of currency mining using a centered data center which has access to resources through an internet link. This form of cloud mining enables end users to exchange monies in the comfort of their house or office, instead of investing in mining equipments which need substantial infrastructure and equipment.